Congress Committee

Organizers

Honorary President        

Cheng-Wen Wu 

Chair Persons    

Ruey-Hwa Chen

Hsiu-Ming Shih

Organizing Secretaries

Hung-Chih Kuo

Ya-Hui Chi

 

Scientific Advisory Committee

ASCB

IFCB Officer

APOCB

President

President

President

Martin Chalfie

Nobutaka Hirokawa

Hsiu-Ming Shih

Erika Holzbaur   

 

 

 

Past President

Vice President

 

Denys Wheatley

Cynthia Jensen

 

 

 

 

Vice-President

Treasurer

 

Cynthia Jensen

Yoshihiro Yoneda

 

Ivan Raška

 

 

Patrick Kobina Arthur

Secretary General

 

Luis Felipe Jiménez García

Xiaoyan Ding

 

Hong Zhang

 

 

 

Secretary General

 

 

Hernandes F Carvalho

 

 

 

 

 

Treasurer

 

 

Patricia Gama

 

 

 

Local Organizing Committee

Tang K. Tang

Shaw-Jenq Tsai 

Fu-Tong Liu

Meng-Ru Shen

Yuh-Shan Jou

Kou-Juey Wu

Mien-Chie Hung

Yuh-Jyh Jong

Hsing-Jien Kung

Wen-Chun Hung

Fang-Jen Scott Lee

Huey-Kang Sytwu

Zee-Fen Chang

Ann-Shyn Chiang

Yan-Hwa Wu

Hong-Chen Chen 

Ming-Jer Tang

Muh-Hwa Yang

Sung-Jan Lin